Covid-19 hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

BASIN AÇIKLAMASI

Küresel salgın başladığından beri tüm dünyada sağlık çalışanları ön cephede görev almaya devam etmektedir. Aynı durum ülkemizde de doğal olarak gerçekleşmekte ve bunun üzücü sonucu olarak ta bugüne dek 175 e yakın sağlık çalışanı (hekim, hemşire, teknisyen, şoför, eczacı, diş hekimi vs.) hayatını kaybetmiştir. Onları saygı ve minnetle anarken bugün altını çizmek istediğimiz konu Covid 19 hastalığının meslek hastalığı kabul edilmesi talebimizi sizlere ve kamuoyuna iletmektir.

COVİD-19 HASTALIĞI MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMELİDİR.

Bilimsel makalelerle ortaya konulduğu üzere sağlık çalışanları sadece bu işi yaptıkları için toplumun diğer kesimlerine göre 4 ile 10 kat daha fazla hastalığa yakalanma riskine sahiptirler. Dolayısıyla hayat kayıpları ve hastalığa yakalanmaları daha  fazla gerçekleşmektedir. Bu nedenle  Covid-19 için “milenyumun ilk meslek hastalığıdır.”  vurgusu yapılmakta ve İLO gibi uluslararası örgütler Covid-19’un meslek hastalığı sayılması çağrısını tüm ülkelere yapmaktadır.

Meslek hastalıkları tanımı  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)’nun önerdiği biçimiyle ülkemizde de 5510 sayılı kanunda tanımlanmış ve 6331 sayılı kanunla da sorumlu kurumlar belirlenmiştir. Yani ülkemizde gerekli yasal mevzuat hazırdır.

Durum böyle iken geçen hafta iki şaşırtıcı olay gerçekleşmiştir. SGK vefat eden bir işyeri hekimi meslektaşımızla ilgili başvuruya  “Covid-19 meslek hastalığı listesinde yoktur.” gerekçesiyle olumsuz yanıt verirken; TBMM Sağlık Komisyonunda Covid-19’un meslek hastalığı sayılması için çalışmalar başlatılmıştır.

SAĞLIKÇILAR HALKIN SAĞLIĞI İÇİN BİRER BİRER TÜKENİYOR.

Sağlıkçılar çalışma ortamları nedeniyle birer birer tükenmektedir. Sağlık çalışanları hastane, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, eczane, ambulans hizmetleri, diş merkezleri vs pek çok alanda;  izin ve dinlenme hakları olmadan, istifa ve emeklilik hakları gasp edilmiş, yetersiz kişisel koruyucu ekipman , az sayıda personel ile ek ödeme aldatmacasıyla gururları kırılmış bir vaziyette çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanları hak ettikleri bir şeyi talep etmektedirler. Bunun için yasal çerçeve uygun olup yasal düzenleme ivedilikle gerçekleştirilebilir.

Sayın basın mensupları “Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır.” talebimizi aylardır her platformda dile getiriyoruz. Şüphesiz bu konuda seslenmeye devam edeceğiz. TBMM de grubu bulunan tüm siyasi partilerden beklentimiz: sağlık komisyonuna gelen “Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı” önergesini etraflı ve etkin bir yasa tasarısı olarak bir an önce somutlaştırıp bugüne kadar vefat eden tüm sağlık çalışanlarının anısına bir an önce uygulamaya koymalarıdır.

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak diyoruz ki; Covid-19 Meslek Hastalığı Sayılmalıdır, çünkü ;sağlık çalışanları çalıştıkları ortamdan ve çalışma koşulları nedeniyle diğer toplum kesimlerine göre bu hastalığa daha sık yakalanmaktadır.

Bu durum tam da “Meslek Hastalığı Tanımlamasının” özünü oluşturmaktadır.

Son söz olarak bu maksatla oluşturulacak yasal mevzuatta kamu veya özelde sağlık kuruluşlarında çalışan tüm personel meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır; ayrıca Covid hastalığı sonrası vücudunda hasar veya yetersizlik gelişen sağlıkçılar da maluliyet kapsamında değerlendirilmeli, Covid-19 meslek hastalığı olarak adlandırılarak , yaşamını kaybetmiş olan sağlık çalışanlarının yakınlarının yasal olarak yararlandırılması olanaklı kılınmalıdır.

MUĞLA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesine göre ise; Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir