Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması hakkında

Bilindiği üzere, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen hüküm uyarınca 2010 yılından bu yana, Ülkemizde hekimlik yapan herkesin mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur.

Anılan sigorta için ödenen primlerin gider olarak gösterilip gösterilemeyeceğine ilişkin duraksama üzerine Maliye Bakanlığından görüş istenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, örneği ekte de paylaşılan yazısında belirtildiği gibi; mesleki sorumluluk sigortası, mesleğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tazminat taleplerini temin etmek üzere yapıldığından, söz konusu sigorta için ödenen primlerin serbest meslek kazancının saptanmasında gider olarak gösterilmesi mümkündür.

Özellikle serbest çalışan meslektaşlarımızla paylaşılması için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Eki: Maliye Bakanlığı özelgesi (30.12.2020 tarih ve E.367714 sayılı)

Saygılarımızla,
Prof. Dr. Vedat Bulut
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri